Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
KẾ HOẠCH Truyền thông, tuyên truyền phòng, chống ma túy của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của ngành Giáo dục và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh trong việc chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma túy; hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6) với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà – Hãy tránh xa ma túy”.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, các phương tiện thông tin, truyền thông trong tuyên truyền về phòng, chống ma túy.
2. Yêu cầu
- Tuyên truyền phải đúng quan điểm, định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương.
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ quan liên quan để tuyên truyền đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, thu hút, hấp dẫn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh và đạt hiệu quả tốt nhất.
II. Nội dung thực hiện
- Tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy.
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021.
- Thông tin, tuyên truyền các kỹ năng phòng ngừa ma túy; hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới để nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh.
- Phản ánh các hoạt động trong công tác phòng, chống ma túy của ngành Giáo dục, của các đơn vị, trường học; tuyên truyền cách phòng tránh ma túy, các thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng tránh và đấu tranh, tố giác các đối tượng tội phạm về ma túy.
- Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống ma túy; những khó khăn, bất cập trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.
- Tăng cường theo dõi thông tin và phối hợp ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động tiếp thị ma túy trên môi trường mạng.
III. Hình thức thực hiện
- Tham gia viết bài, viết tin gửi báo chí, đài truyền thanh, đài phát thanh địa phương nội dung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy của đơn vị, trường học.
- Tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan: panô, áp phích, khẩu hiệu; phát thanh học đường, phát thanh thanh niên; lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động sinh hoạt hè của học sinh;…
- Tổ chức theo dõi thông tin và phối hợp ngành chức năng, cơ quan Công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động tiếp thị ma túy trên môi trường mạng.
Trường THCS Long Hậu
Địa chỉ: Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2longhaucg.longan@moet.edu.vn
Website: thcslonghaucg.edu.vn